مقالات_احکام مقالات_قرآن

استفتـائات قـرآنـى از آیه الله خـامنه اى مدظله العالى

سوال ۱۲۸ : کسى که دائما شک در وضویـش دارد, چگونه مى تـواند به مسجـد برود و قرآن بخـواند و یا بزیارت قبـور معصـومیـن علیهم السلام مشرف شود؟

v    جـواب: شک در بقاى طهارت بعد از وضـو اعتبار ندارد ایـن شخص تا یقیـن به شکسته شـدن وضـویـش پیدا نکند مـى تـوانـد نماز و قرآن بخواند.

سوال ۱۵۱ : حکـم مـس ضمایرى که به سـوى ذات بارى برگشت دارنـد, مثل ضمیـر جمله (( بسمه تعالى )) چیست؟

v    جـواب : ضمیـر حکـم لفظ جلاله را نـدارد.

سوال ۱۵۲ : در نوشتـن اسم جلاله معروف شده که به جاى (( الله )) (( ا… )) و (( اله )) مى نـویسند, حکـم کسانى که ایـن دو کلمه را (( الف و اله )) را بـدون وضـو مـس نمـایند, چیست؟

v    جواب : همزه و نقاط, حکـم لفظ جلاله را ندارد, بخلاف کلمه ( اله ) که همان حکم را دارد.

سـوال ۱۵۳ : در محل کارم در مـراسلاتشـان کلمه (( الله )) را به (( ا… )) تبـدیل مـى کنند آیا این کار شـرعا جایز است؟

v    جواب : شرعا مانعى ندارد.

سوال۱۵۴ : آیا جایز است به مجرد احتمال لمـس افراد بى وضو اسـم جلاله ((الله )) را از نـوشتـن آن خـوددارى شـود و یا بصـورت (( ا… )) نوشته شود؟

v    جواب : مانع ندارد.

سـوال ۱۵۵ : نابینایان براى خـوانـدن از خط بـرجسته بنام خط (( بریل )) که با لمـس انگشتان خـوانده مى شـود, استمـداد مـى گیرند مـى دانیـم که ایـن خط از نقاط ششگانه تشکیل شـده است, لطفـا به سـوال زیر جـواب مرحمت فرمائیـد : آیا بر نابینایان لازم است در مـوقع فراگیرى قرائت قرآن و در وقت لمـس اسامـى طاهره که با خط بـرجسته نـوشته شـده, وضـو داشته بـاشند؟

v    جـواب : نقاط برجسته که علامتند براى حروف اصلى حکـم حروف اصلـى را ندارند و دست زدن به آنها ـ در مـواردى که بعنوان علامت حروف قـرآن کـریـم و اسماء طـاهـره استفاده مـى شـود ـ نیاز به طهارت ندارد ؟

سـوال ۱۵۶ : حکـم افرادى که وضـو ندارنـد و اسامـى اشخاص مثل (( عبـدالله )) و (( حبیب الله )) را لمـس مـى کند, چیست؟

v    جـواب : براى کسانى که وضو ندارند مـس لفظ جلاله جایز نیست گرچه جزئى از اسم مرکب باشد.

سـوال ۱۵۷ : آیا بـراى زن حایض جایز است گـردن بنـدى را بگـردن داشته باشد که اسـم مبارک پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بر آن نقش شده است؟

v    جـواب : آویختـن آن بگردن اشکال ندارد, بشرطى که اسـم مبارک با بدن تماس نداشته باشد.

سـوال ۱۵۸ : آیا حرمت دست زدن به کتابت قرآن مجید براى شخص بـى وضـو, مختص به مصحف شـریف است, یـا شـامل کتـابها و لـوحه هـا ( تـابلـوهـا ) و دیـوارهـا نیز مـى گـردد؟

v    جـواب : حرمت اختصاص به مصحف شریف نـدارد, بلکه عمـومیت دارد و تمامـى کلمات و آیات قرآنـى را هر چنـد در کتاب, جریـده, مجله, تـابلـو, یـا نقـش دیـوار بـاشـد, شـامل مـى شود.

سـوال ۱۵۹ : خانواده مـوقع خـوردن برنج براى تبرک ظرفى را بکار مى برند که آیات قرآنى, مثل آیه الکرسـى روى آن نـوشته شده است, آیا این کار اشکال دارد؟

v    جـواب : اشکال ندارد, ولى شخص بى وضـو نباید آیات قرآن را لمـس نماید.

سوال ۱۶۰ : کسانى که بـوسیله ماشیـن تایپ تحریر, اسماء جلاله یا آیات قرآنى, و یا اسامى معصـومیـن را مـى نـویسند, آیا واجب است وضو داشته باشند؟

v    جواب : ایـن کار مشروط به طهارت نیست, ولى نوشته را نباید بدون وضو لمس نمود.

سـوال ۱۶۱ :آیا لمـس کردن آرم جمهورى اسلامـى ایران که روى نامه ها و تکت ( بلیط ) اتوبـوس ها و سرویـس هاى عمومى نقـش شده است, حرام است؟

v    جـواب : اگر از نگاه عرف اسـم جلاله خـوانده شده و برداشت شـود, دست زدن به آن, بدون طهارت, حرام است, و در غیر اینصـورت اشکال ندارد.

سـوال ۱۶۲ : آیا آرم جمهورى اسلامـى ایـران, از اسماء جلاله بحساب مـىآید یا نه؟ و چاپ آن بر سر برگ اوراق ادارى و استفاده از آن در مکـاتبـات و غیـره چه حکمـى دارد؟

v    جـواب : کتـابت و چاپ لفظ جلاله, و آرم جمهورى اسلامـى ایـران, در مکاتبـات اشکـال نـدارد, بنابـر احتیاط آرم جمهورى اسلامـى همان احکام لفظ جلاله را دارد.

سـوال ۱۶۳ : قسمت بـالاى بـرخـى از اوراق رسمـى دوائر, بــا آرم جمهورى اسلامى ایران زینت داده مى شـود, و نیز بعضـى شفاخانه ها ( بیمارستـان هـا ) و درمـانگـاهها بالاى ارواق شـان عبـارت (( هـو الشافـى )) را مى نـویسند,اگر ایـن اوراق بعد از رفع نیازآلـوده بخـون شـود و یـا به گـوشه پـرتـاب گـردد, حکمش چیست؟

v    جـواب : تزئیـن اوراق مکـاتبـات به لفظ جلاله و آنچه در حکـم آن است, اشکالـى نـدارد, آنچه واجب است اجتناب از هتک و نجـس کردن آنست.

سـوال ۱۶۴ : استفـاده از تکت پست ( تمبـر ) که بـر روى آن آیات قرآنى چاپ شـده, و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء الله و آیات قرآنـى و یا چـاپ آرم مـوسسات, که مشتمل بـر آیات قـرآن کـریـم است در روزنامه ها و مجلات و نشریاتى که همه روزه منتشر مى شـوند چه حکمى دارد؟

v    جـواب : طبع و نشر آیات قرآنى و اسماء جلاله و امثال آن اشکالـى ندارد, ولکـن بر کسـى که بدستـش مـى رسد, واجب است, رعایت احکام شرعى آن را داشته, از هتک و تنجیـس, و لمـس کردن آن, بدون وضـو اجتناب کند.

سـوال ۱۶۵ : در بعضـى روزنـامه هـا اسـم جلاله یا آیـات قـرآن را مـى نـویسنـد, آیا پیچـانـدن غذا بـا آن, یا نشستـن بـر آن و یا استفاده از آن بجاى سفره, و یا انداختـن آن در زباله جایز است؟ با تـوجه به اینکه خلاصـى از آن در غیر ایـن مـوارد دشـوار است؟

v    جواب : بهره بردارى از ایـن گونه روزنامه ها, بگونه اى که عرف آن را هتک, بـراى آن چیزهاى که حـرام است هتک آن, مثل لفظ جلاله, و آیات نـوشته شده بر آن, ندانسته, و در معرض تنجیـس نباشد, مانع ندارد.

سوال ۱۶۶ : انداختـن تکت هاى پستى ( تمبر ) که محتـوى اسـم جلاله است, درآشغال دانى چه حکمـى دارد؟ و آیا لمـس آن بدون وضـو صحیح است؟

v    جواب : دست زدن به نوشته لفظ جلاله بدون وضو یا نجـس کردن آن یا انداختـن آن در اماکنـى که مـوجب هتک و اهانت گردد, جایز نیست.

سوال ۱۶۷ : آیا لمـس کردن کلماتى که در انگشترها نقـش شده است, جایز است؟

v    جواب : اگر از کلماتـى باشـد که شـرط جـواز مـس آن, طهارت است, بـدون طهارت, دست زدن به آن جایزنیست.

سـوال ۱۶۸ : آیا براى دکان داران و مغازه داران جایز است که آنچه را که مـى فـروشنـد بـا روزنامه بپـوشاننـد در حـالیکه به یقیـن مى دانیـم, در روزنامه ها اسـم جلاله وجود دارد, و آیا دست زدن به آن بدون وضو جایز است؟

v    جـواب : پـوشاندن اشیاى فروشـى, با روزنامه ها, اگر هتک به اسـم خـدا و آیات قرآن و اسامـى ائمه علیهم السلام بحساب نیاید, اشکال ندارد, ولکـن براى شخص بى وضو, در صورتى که از بـودن اسـم جلاله مطلع است, دست زدن به آن جایز نیست.

سـوال ۱۶۹ : درج کردن اسامـى انبیاء علیهم السلام و آیات قـرآن, در روزنـامه هـا, چه حکمـى دارد؟ بـا ایـن احتمـال که ممکــن است روزنامه به آتـش انـداخته شـود, و یا زیر دست و پا واقع گـردد؟

v    جـواب : نـوشتـن آیات قرآنى و اسامـى معصـومیـن علیهم السلام در روزنامه ها و مجلات و غیـر آن مانع شـرعى نـدارد, ولـى اجتناب از هتک و نجـس کـرد و لمـس آن بـدون وضو واجب است.

سـوال ۱۷۰ : انـداختـن چیزى که مشتمل بـر اسماء الله باشـد, در جـوىها و نهرهـا چه حکمـى دارد؟ و آیـا ایـن عمل اهـانت شمـرده مى شود؟.

v    جـواب : اگـر انـداختـن آنها در انهار و جـویبارها از نگاه عرف اهانت نباشد, مانع ندارد.

سـوال ۱۷۱ : اوراق امتحانـى که بعد از تصحیح در زباله انـداخته مى شوند و یا آتـش زده مى شوند,آیا شرط است اطمینان حاصل شـود که اسماء الله و اسامى معصـومیـن علیهماالسلام در آنها نباشد؟ و آیا انـداختـن اوراق سفیـد اسـراف شمـرده میشـود یـا خیـر؟

v    جواب : تفحص ( جستجو ) واجب نیست, اگر احراز نشـود وجـود اسماء جلاله در ورقه, انـداختـن آن در زبـاله, اشکـال نـدارد, و امــا اوراقـى که در یک طرف آن نشوته مـى شـود و امکان بهره بردارى از آنها وجـود داشته باشـد و یا در صنعت کارتـن سازى از آن مـى شـود استفاده کرد, چـون در دور انداختـن و سـوزاندن آن شبهه اسراف و تبذیـر وجـوددارد, خـالـى از اشکال نیست.

سـوال ۱۷۲ : اسامـى مبـارکه که احتـرامـش واجب و دست زدن به آن بدون وضو حرام است کدامند؟

v    جـواب : مـس اسماء ذات بارى و اسماء صفات خاصه الهى, بدون وضـو جایز نیست, بنابـر احتیاط, اسامـى انبیاى عظام و ائمه معصـومیـن علیهم السلام داخل در حکـم اسمـاء الله است.

سـوال ۱۷۳ : القاب و اسامى ائمه معصـومیـن و انبیاء علیهم السلام چه حکمى دارد؟

v    جـواب : بنـابـر احتیـاط, مـس آن بـدون وضـو, جایز نیست .

سوال ۱۷۴ : پیـش ما در سفارت, از زمان تاسیس آن مقدار زیادى از جراید متنوعى که از طرف مـوسسات داخلى فرستاده شده, جمع گردیده است و چون اغلب صفحات آن محتـوى اسماء الله و مشابه آن مى باشد, در جهت حل مشکل حفـاظت آن, مـا را راهنمـائى فـرمـائید.

v    جواب : دفـن آن در زمین, یا گذاشتـن آن در صحرا, اگر هتک بحساب نیاید, مانعى ندارد.

سوال ۱۷۵ : روش هاى شرعى محـو کردن اسماء مبارک و آیات قرآن در مـوقع نیاز چیست؟ سـوزانـدن اوراقـى که در آن اسـم جلاله, و آیات قرآنى, نـوشته شده باشد, در مـوقع ضرورت, از باب حفظ اسرار, چه حکم دارد؟.

v    جواب : دفـن کردن و یا تبدیل نمودن کاغذ آن به خمیر بـوسیله آب اشکال ندارد, ولى سـوزاندن آن اشکال دارد, و در صـورتـى که هتک شـود, جـایز نیست, مگـر در آن مـوقعى که ضـرورت اقتضاء کنـد, و بـریـدن آیات قـرآنـى و اسماء مبارک هـم امکان نـداشته بـاشـد.

سـوال ۱۷۶ : بریـدن اسماء مبارکه و آیات قرآنـى به انـدازه هاى بسیار زیاد بصـورتى که حتـى دو حرف آن بهم متصل نمانـده و قابل خواندن نباشد, چه حکـم دارد؟ و آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآن و اسقاط حکم شان تغییر دادن صـورت خطـى آن, با کـم و زیاد کردن حروف, کافى است؟

v    جـواب : بریدن, اگرموجب محو کتابت لفظ جلاله وآیات قرآنى نگردد, کافـى نیست همچنان که, تغییر صـورت خطـى آن سبب زوال حکـم شرعى حروفى که به قصد نوشتـن لفظ جلاله بکار رفته, نمى شـود, بلى بعید به نظر نمى رسد, در تغییر صورت حروف حکـم امحاء بر آن جارى شود, هـر چنـد احتیـاط در اجتنـاب از آنست.

سوال ۲۱۹ : کسى که فاقد آب است و یا استعمال آب برایـش ضرر دارد, اگر ـ بدل از غسل جنابت ـ تیمـم نمـود آیا براى او داخل شدن در مسجـد و نماز جمـاعت جـایز است؟ خـوانـدن قـرآن چه حکمـى دارد؟

v    جواب : تا زمانیکه عذر مجـوز تیمم برداشته نشده, و یا تیمـم او باطل نشده باشـد, انجام تمام اعمال مشروط بطهارت بـرایـش, جایز است.

سـوال ۲۲۴ : حکـم کسى که غسل جنابت را در نماز صبح انجام نداده و تیمـم مى کند به اعتقاد اینکه اگر غسل کند مریض مـى شـود چیست؟

v    جـواب : اگر به اعتقاد او غسل بـرایـش ضرر دارد, تیمـم اشکالـى ندارد و نماز با آن صحیح است.

سـوال ۲۸۷ : از آنجایى که استفاده از قلـم مـو در نقاشى و نقشه کشى معمول است, و انواع خـوب و مرغوب آن از کشـورهاى غیر اسلامى وارد مى شود و غالبا از موى خنزیز ساخته مى شـود, و در دست همگان قـرار مـى گیرد, بخصـوص در مراکز تبلیغى و فـرهنگـى, حکـم شـرعى استفاده از ایـن نوع قلم موها چیست؟ و ثانیا اینکه حکـم نوشتـن آیـات قـرآن و احـادیث شـریف بـا آن چگونه است؟

v    جواب : موى خنزیر نجـس است, و استفاده از آن در امورى که طهارت در آن شرعا معتبـر است, جایز نیست اما به کارگیرى آن در امـورى که مشروط به طهارت نیست اشکال ندارد, مـویـى ( که در ساخت قلـم مو بکار مـى رود ) که معلـوم نباشد از مـوى خنزیر ساخته شـده یا نه, به کارگیرى آن حتـى در امـورى مشروط به طهارت اشکال ندارد.

سـوال ۴۱۱ : تا چه وقت جایز است از لـودسپیکر ( بلنـدگـو ) هاى مـوجـود در مساجد که صـداى آن از بیـرون مسجـد شنیـده مـى شـود, استفاده بعمل آیـد ؟ پخـش سرودهاى انقلابـى و قرآن کریـم قبل از اذان چه حکمى دارد؟.

v    جـواب : در اوقاتى که براى همسایگان و باشندگان محله باعث آزار و اذیت نباشد اگر براى چند دقیقه قبل از اذان قرائت قرآن کریـم پخش شود, اشکالى ندارد.

سـوال ۴۱۸ : آیا برایـم جایز است که وصیت کنم بعد از مردنـم در مسجـد محله که در آن سعى بسیـارى را مبذول داشته ام دفـن شـوم ؟ چـون دوست دارم که در آن مسجد چه در داخل مسجد و چه در صحـن آن دفن شوم.

v    جـواب : اگر در وقت جارى کـردن صیغه وقف, دفـن مرده ها استثناء نشده باشد, دفـن مرده در آن جایز نیست و وصیت شما در ایـن مورد اعتبار ندارد.

سوال ۴۷۳ : با ملاحظه نظر حضـرت امام قـدس سـره در تفسیـر سـوره مبارکه حمد در ارجحیت لفظ (( ملک )) بر مالک, در مـوقع خـواندن ایـن سوره مبارکه در نمازهاى واجب و غیر واجب, آیا صحیح است به دو طریقه قرائت شود؟.

v    جـواب : احتیـاط در ایـن مـورد اشکـال نـدارد .

سوال ۴۷۹ : بنابـر راى بعضـى از مفسـریـن, تعدادى از سـوره هاى قرآن کریـم مثل سوره فیل و قریـش و انشراح و ضحى, سـوره واحد و کامل شمرده نمى شـود آنان مى گویند : کسى که یکى از ایـن سـوره ها مثل سوره فیل را در نماز مى خـواند بر او به صورت حتمى واجب است که بعد از آن, سـوره قـریـش را بخـوانـد و همچنان در رابطه بـا سـوره هاى انشراح و ضحى که باید با هـم خـواند شود پـس اگر شخصى سوره فیل یا سوره انشراح را به تنهائى در نمازش بخـواند و جاهل به مسئله بـاشـد وظیفه اش چه خـواهـد بـود؟.

v    جـواب : در صورتى که جاهل به مسئله بـوده است نمازهاى گذشته او که در آن اکتفاء به خـواندن یکـى از سـوره هاى فیل و ایلاف و یا سـوره هـاى ضحـى و انشـراح مـى کـرده, محکـوم به صحت است .

سـوال ۴۸۴ : آیا در نمـاز واجب است بعد از حمـد یک سـوره کـامل خـوانده شـود؟ یا تلاوت مقدارى از قرآن کریـم کافیست ؟ و در فرض اول آیا بعد از قرائت سـوره جایز است آیات قرآنى خـوانده شود؟.

v    جـواب : در نمازهاى واجب یـومیه قرائت آیاتـى از قرآن کریـم از سوره کامل مجزى نیست, ولکـن قرائت بعض آیات پـس از قرائت سـوره کـامل به عنـوان قـرآن اشکـالـى ندارد.

سـوال ۵۰۹ : در صورتى که قارى حاضر نباشد و آیات سجده از رادیو و ضبط صـوت شنیـده شـود تکلیف شــرعى چیست؟.

v    جـواب : شنیـدن آیـات سجـده از نـوار فیته ( ضبط ) مـوجب سجـده نمیگردد, و اما در وقت شنیدن آن از رادیـو یا بلندگـو به صـورت پخـش مستقیـم و زنـده, بنـابـر احتیـاط سجـده واجب است .

سـوال ۶۰۲ :وظیفه شـرعى شخصـى ـ بخصـوص مـدرس قـرآن کریـم ـ که مى بیند امام جماعت از لحاظ قـواعد تجـوید دچار اشتباه مـى گردد, چیست؟ در حـالـى که ایـن شخص در معرض تهمت زیـــادى به سبب عدم مشـارکت در جمـاعت قـرار گرفته است.

v     جـواب: اگر قرائت امام جماعت در نظر ماموم صحیح نباشد و نتیجه آن درست نبودن نماز وى از دید ماءمـوم باشد, اقتـداء بـوى جایز نیست ولکـن ممانعتـى از مشارکت شکلـى (ظاهرى) بخاطـر غرض عقلائى وجود ندارد.

توجه : استفتائات مـذکور دراجـوبه الاستفتائات ج ۱ مى باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.