ادیان و مذاهب

کابالا یا عرفان یهودی

  کابالا یا عرفان یهودی ، عرفانیست که در آن خدا آشکارا نهی و انسان را آفریننده خدای خود معرفی میکند. در این مقاله سعی شده تا این تفکر مورد بررسی قرار بگیرد و پرورش عرفان یهود در بستر اومانیسم ( انسان خدایی ) را  نقد کند.