مقالات_اخلاق

نسخه قرآن و اهل بیت برای افراد عصبانی

  قویترین حربه ی شیطان که با آن می تواند آدمی را به چاه تاریک گمراهی کشانده و نور ایمان را در وجودش خاموش نماید، عصبانیّت نابجا است. تاکنون برای افرادی که مدام در زندگی گرفتار خشم و عصبانیت می شوند راه حل های متعددی از سوی  پزشکان بیان شده است اما آیا در آیات […]