صندوق قرض‌الحسنه

صندوق قرض الحسنه حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… « وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… » صندوق مذکور در سال 1365 تاسيس شد. نوع فعاليت آن صرفا اهداء وام به متقاضيان بوده است. هِئت موسس عبارتند از : 1- حاج صفر شعباني 2- حاج داود شعباني 3- نظامعلي شعباني 4- حاج ماشاا… شعباني 5- حسين محمدي 6- تيمور برچاني 7- محمد حسن لطفي 8- حاج گلعلي قنبري 9- صفت ا… آشوري 10- آيت ا… کاشاني 11- عبدا… رمضاني 12- حاج محمد کاظم چاوشان 13- حاج محمد اسدي 14- علي دهقان در تاريخ 8/10/87 تحت شماره 345 به ثبت رسيد و هيئت مديره آن انتخاب گردِيد.

اسامي هيئت مديره به شرح زير مي باشد : 1- حاج صفر شعباني 2- حاج داود شعباني 3- علي دهقان 4-تيمور بريجاني 5- محمد حسن لطفي 6- حسين محمدي 7- اميري 8- چاوشان مبلغ سرمايه اين صندوق 230000 ريال مي باشد . مبلغ وامي که به متقاضيان داده مي شود از پولهاي مردمي است که به صورت پس انداز در صندوق و در حسابها متمرکز است . در سالهاي اول مبلغ وام از 50000 ريال شروع و بعد به 1000000 ريال ، و در حال حاضر تا سقف 3000000 ريال به وام خواهان با 4/0 کارمزد و به مدت 10 ماهه وام داده مي شود . در 30/10/86 جواز فعاليت اين صندوق تحت شماره 37/1/3/516/1/1314 در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صادر شد . آخرين هِئت مديره در اين صندوق بشرح زير مي باشد : 1- حاج داود شعباني 2- حاج حسين محمدي 3- زين العابدين جعفر صالحي 4- خسرو احمدوند 5- اسماعيل فريدوني 6- حاج گلعلي قنبري 7- حاج ماشاا… شعباني بازرس فعلي صندوق آقاي علي شاملو مي باشند . هر سال به 800 نفر وام داده مي شود . وام ها اغلب براي جبران بدهي ، ازدواج، اجاره مسکن ، تحصيل و کشاورزي مي باشد . اين صندوق زير نظر غير مستقِيم سازمان محترم اقتصاد اسلامي ايران مي باشد . و جزء صندوقهاي نوع اول مي باشد. مدير عامل صندوق مذکور از سال 79 تا حال آقاي زين العابدين جعفر صالحي مي باشند.