اخبار سایت

دستورالعمل عرفانی

دستورالعمل عرفانی ازعارف خودساخته، مرحوم حاج میرزا جواد آقا، براى آیه‏الله حاج شیخ محمد حسین غروى اصفهانى معروف به «کمپانى بسم الله الرحمن الرحیم «شناخت نفس‏» راه مطلوب براى خودسازى است. براى این امر مهم نیز باید به عالم عقلى رسید. تا انسان پاى به این عالم نگذارد و از دنیاهاى دیگر  بیرون نرود «معرفت […]