مقالات_جوانان

چه کسی برای ازدواج مناسب است؟

اگر به موقعیت انتخاب و ازدواج رسیده اید، فکر می کنید چه کسی برای انتخاب شدن مناسب است؟ کسی که واجد تمام ملاک و معیارها باشد؟ کسی که خانواده تایید می کند؟ کسی که عاشق او می شوید؟ کسی که مورد قبول اجتماع است؟ یا اصلا همه این ها؟