اهل بیت مقالات_قرآن

مۆلفه‌های عرفان قرآنی‌ ـ ‌اهل بیتی

اصالت در عرفان از آن عمل و طی مقامات و منازل است که در اصطلاح به آن “سیر و سلوک” اطلاق می‌شود. هر کدام از واژه‌های سیر و سلوک دارای بار معنایی و معرفتی خاص خود می باشد؛ چه این‌که سیر ناظر به دیدن مناظر و تجربه‌های بین راهی و نظر به زیبائی‌های منازل حرکت […]