اجتماعی

در مورد خاطرات همفر ، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی

  پیشگفتارآتاب حاضر ، در مورد خاطرات همفر ، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی است . او دراین آتاب از مأموریتش به آشورهای مصر ، عراق ، ایران ، حجاز و استانبول مرآز خلافت( عثمانی ) و هدفش از این مأموریت آه جمع آوری اطلاعات آافی به منظور جستجویراههای درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری […]