اجتماعی

در زندگی مردم سرک نکشید!

در باره لغزش های مۆمنین تجسس نکنید ،چون که هر کس لغزش های برادران مۆمن خود را پی جویی کند ،خداوند نیز لغزش های خود او را پی جویی خواهد کرد و او را بی آبرو و رسوا خواهد کرد هر چند که در درون خانه اش باشد .

اجتماعی

در مورد خاطرات همفر ، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی

  پیشگفتارآتاب حاضر ، در مورد خاطرات همفر ، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی است . او دراین آتاب از مأموریتش به آشورهای مصر ، عراق ، ایران ، حجاز و استانبول مرآز خلافت( عثمانی ) و هدفش از این مأموریت آه جمع آوری اطلاعات آافی به منظور جستجویراههای درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری […]