مقالات_احکام

احکام مسجد/نواختن و پخش موسیقى در مسجد چه حکمی دارد؟

تطهیر مسجد، نواختن و پخش موسیقی در مسجد و حضور کودکان در مسجد احکامی دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

IMAGE634984220768240700

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدباقر عبداللهی در مقاله زیر برخی از احکام مسجد را گردآوری کرده است.
* نجس کردن مسجد ۱-نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل‏دیوار مسجد حرام است (۱) . ۲-احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوارمسجد را هم نجس نکنند،مگر آنکه واقف، آن را جزومسجد قرار نداده باشد (۲) . ۳-نجس کردن فرش مسجد نیز حرام است (۳) . ۴-اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن، خانه و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند،باز هم بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام وتطهیر آن واجب است (۴) .

* تطهیر مسجد ۵-برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است وفرقى در این مساله بین داخل،سقف و پشت‏بام وحتى طرف داخل دیوار مسجد نیست.یعنى هر جاى‏مسجد نجس شود باید تطهیر یا به گونه‏اى دیگرنجاست‏بر طرف گردد (۵) . ۶-بنابر احتیاط واجب،اگر طرف بیرون دیوارمسجد نجس شود،بر طرف کردن نجاست از آن‏واجب است،مگر آنکه واقف،طرف بیرون را جزومسجد قرار نداده باشد (۶) . ۷-هنگامى که انسان از نجاست مسجد مطلع‏شد،فورا باید آن را تطهیر کند،پس نباید به قدرى معطل کند که عرفا بگویند تاخیر کرده است (۷) . ۸-بر طرف کردن نجاست از مسجد،واجب‏کفایى است و اختصاص به کسى که مسجد را نجس‏کرده یا سبب نجس شدن آن شده ندارد،بلکه بر همه‏افرادى که مى‏توانند مسجد را تطهیر کنند واجب‏است (۸) . ۹-اگر فرش مسجد نجس شود،بنابر احتیاطواجب باید آن را تطهیر کنند ولى چنانچه به واسطه‏آب کشیدن خراب مى‏شود و بریدن یا تراشیدن جاى‏نجس بهتر است،باید محل نجس را بتراشند یا ببرندو اگر کسى که مى‏برد یا مى‏تراشد خودش نجس کرده‏باشد،باید آن را اصلاح کند (۹) . ۱۰-اگر انسان نتواند مسجد را تطهیر کند یا کمک‏لازم داشته باشد و پیدا نکند،تطهیر مسجد بر اوواجب نیست،ولى اگر بى‏احترامى به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب باید به کسى که مى‏تواند تطهیرکند،اطلاع دهد (۱۰) . ۱۲-اگر مسجدى را با گل یا گچ نجس ساخته‏باشند یا غیر مسلمانى در ساختن آن دست داشته باشدکه موجب نجس شدن آن شده و تطهیر آن ممکن‏نباشد مگر با تخریب قسمت قابل توجهى یا تمام آن،در صورتى که کسى باشد که بدون دریافت اجرت،مسجد را بازسازى کند،تخریب آن جایز است و گرنه‏بنابر احتیاط واجب نباید خراب کنند (۱۱) . ۱۳-س:منبر مسجد-در حرمت نجس نمودن‏و لزوم تطهیر-در حکم مسجد است‏یا نه؟ ج-اگر موجب هتک باشد تطهیر آن،لازم‏است (۱۲) . آیت‏الله گلپایگانى قدس‏سره ۱۴-س:مساجدى که به دست کارگران غیرمسلمان ساخته شده با توجه به اینکه مى‏دانیم بطور مستقیم در سیمان کارى و رنگ کارى آن دست داشته‏و در جایى است که خورشید هم بر آن نمى‏تابد،حکم‏نماز در چنین مسجدى چیست؟ ج-در فرض مذکور واجب است ظاهرمسجد را تطهیر کنند و تطهیر اجزاء داخلى‏آن واجب نیست (۱۳) . آیت‏الله خویى قدس‏سره

* خواندن نماز یا تطهیر مسجد؟ ۱۵-اگر انسان در وقت نماز و قبل از شروع آن‏متوجه شود جایى از مسجد نجس است،مثلا ببیندچند قطره خون بر فرش مسجد ریخته است و: وقت نماز وسعت دارد،تطهیر مسجد بر خواندن‏نماز مقدم است. وقت نماز تنگ است،یعنى اگر بخواهد مسجد راتطهیر کند و بعد از آن نماز بخواند،تمام نماز یاقسمتى از آن پس از وقت‏خوانده مى‏شود،نماز خواندن بر تطهیر مسجد مقدم است (۱۴) . ۱۶-اگر در بین نماز متوجه شود یا یادش بیاید که‏مسجد است،اگر:با تمام کردن نماز تطهیر تاخیرنمى‏شود،مثلا در رکعت آخر نماز است،یا وقت نمازتنگ است،نمازش را تمام کند و بعد از نماز مسجد راتطهیر کند،و در صورتى که تاخیر نمى‏شود و وقت‏نماز هم وسعت دارد،باید نماز را رها کند و مسجد راتطهیر کند و بعد از آن نمازش را بخواند (۱۵) . ۱۷-کسى که باید اول مسجد را تطهیر کند،اگر اول‏نمازش را خواند،هر چند به جهت ترک تطهیر مسجدگناه کرده است ولى نمازش باطل نیست (۱۶) . ۱۸-اگر نجس بودن مسجد را فراموش کرد و نمازرا خواند و پس از نماز یادش آمد نمازش صحیح‏است (۱۷) . * رفتن جنب و حائض به مسجد از جمله مسائلى که حاکى از قداست و حفظ احترام مسجد است پرهیز انسان در حال جنابت و خانمها درایام عادت(قاعدگى)از رفتن به مسجد و برخى اموردیگر مربوط به مسجد است که نمونه‏هایى از آن بدین‏شرح است: ۱۹-جنب و زن حائض یا نفساء نباید به مسجدالحرام و مسجد النبى صلى الله علیه و آله وارد شوند،هر چند از یک درداخل شود و از در دیگر بیرون رود،یعنى حتى عبور ازمسجد براى چنین افرادى حایز نیست (۱۸) . ۲۰-توقف جنب و حائض و نفساء در مسجد-هرمسجدى باشد-حرام است (۱۹) . ۲۱-براى چنین افرادى،گذاشتن چیزى در مسجد-هر چند از بیرون مسجد-حرام است (۲۰) . ۲۲-س:شخص جنب براى شغلى،مانند بنایى‏و نقاشى داخل مسجد شود،اجرتى که مى‏گیردچه صورت دارد؟ ج-نظر به اینکه توقف جنب در مسجد حرام است،نقاشى یا بنایى جنب،در مسجد که‏مستلزم توقف است نیز حرام و بنابر این‏مزد او حرام است‏به دلیل اینکه‏«ان الله‏اذا حرم شیئا حرم ثمنه‏»و همچنین استیجارجنب براى بنایى یا نقاشى مسجد،باطل‏است (۲۱) . آیت‏الله گلپایگانى قدس‏سره

* بردن کودکان به مسجد ۲۳-راه دادن کودکان(کودکانى که احترام مسجد را نگه نمى‏دارند یا مزاحم نمازگزاران هستند یا ممکن است‏سبب نجس شدن مسجد شوند ولى کودکانى که‏براى نماز خواندن مى‏آیند،مکروه نیست.)و دیوانه‏ها به مسجد مکروه‏است (۲۲) . * ورود غیر مسلمان به مسجد ۲۴-س:شهرستان…فاقد محل مخصوص‏مجالس ترحیم است،در ایام فواتح،یهودى‏هاى ساکن این شهرستان جهت عرض تسلیت و اظهار همدردى‏با صاحبان میت،داخل شبستان مسجد مسلمین‏مى‏شوند آیا این مطلب جایز است؟ ج-ورود غیر مسلمان،در مسجد،جایزنیست و اینگونه مجالس فاتحه را که درمعرض شرکت غیر مسلمان مى‏باشد،درغیر مسجد منعقد نمایند (۲۳) . آیت‏الله گلپایگانى قدس‏سره ۲۵-س:آیا ورود غیر مسلمانان به مساجدمسلمین جایز است،هر چند براى مشاهده آثارتاریخى باشد؟ ج-ورود آنان به مسجد غیر از مسجدالحرام و مسجد النبى(ص)فى نفسه منعى‏ندارد،مگر آنکه موجب نجس شدن یاهتک حرمت مسجد یا توقف جنب درمسجد باشد (۲۴) . آیت‏الله خامنه‏اى دامت‏برکاته

* بردن شى‏ء نجس به مسجد ۲۶-بردن عین نجس،به مسجد،مانند خون وچیزى که نجس شده،مثلا لباس نجس، اگربى‏احترامى به مسجد باشد حرام است(۲۵) . ۲۷-س:ورود اهل کتاب به مساجد براى شرکت‏در مجلس ترحیم دوستان و آشنایانشان جایز است‏یاباید از آنها جلوگیرى کرد؟ ج-اگر موجب هتک مسجد نباشدجلوگیرى آنها واجب نیست (۲۶) . آیت‏الله فاضل‏لنکرانى دامت‏برکاته

* کف زدن در مسجد ۲۸-س:در موالید حضرات ائمه علیهم السلام در مسجد،مجلس گرفته اشعار مى‏خوانند و موقع خواندن اشعار،کف مى‏زنند،کف زدن در مسجد چه صورت دارد؟ ج-به نظر اینجانب خالى از اشکال نیست، ممکن است جزء لهویات محسوب شود (۲۷) . آیت‏الله گلپایگانى قدس‏سره ۲۹-س:در اعیاد مذهبى و جشن ولادت‏ائمه علیهم السلام در مسجد یا حسینیه مجلس جشن گرفته‏مى‏شود و اشعار مذهبى خوانده مى‏شود،آیا کف زدن دراین مجالس جایز است؟ ج-در مساجد و حسینیه‏ها کف نزنند (۲۸) . آیت‏الله فاضل‏لنکرانى دامت‏برکاته

* نواختن و پخش موسیقى در مسجد ۳۰-س:آیا پخش موسیقى شاد به مناسبت‏میلاد ائمه معصومین علیهم السلام در مسجد شرعا اشکال دارد؟ ج-روشن است که براى مسجد، جایگاه‏شرعى خاصى است و چنانچه پخش‏موسیقى در مسجد مناسب جایگاه و احترام‏مسجد نباشد،حرام است، حتى اگر موسیقى‏غیر مطرب باشد (۲۹) . آیت‏الله خامنه‏اى دامت‏برکاته پى‏نوشتها: ۱- و ۲-توضیح المسائل،م ۹۰۰٫ ۳-العروه الوثقى،ج ۱،فى احکام النجاسات،ص ۸۶،م ۸ و توضیح‏المسائل،م ۹۰۵٫ ۴- و ۵- و ۶- توضیح المسائل،م ۹۰۳٫ ۷- و ۸- العروه الوثقى،ج ۱،فى احکام النجاسات،ص ۸۴،م ۲٫ ۹- همان،ص ۸۶،م ۸ و توضیح المسائل،م ۹۰۵٫ ۱۰- توضیح المسائل،م ۹۰۱٫ ۱۱- العروه الوثقى،ج ۱،فى احکام النجاسات،ص ۸۶،م ۹٫ ۱۲- مجمع المسائل،ج ۱،ص ۱۴۳،س ۶۳٫ ۱۳- مسائل وردود،ص ۱۷،س ۴۶٫ ۱۴- و ۱۵- و ۱۶- و ۱۷- العروه الوثقى،ج ۱،فى احکام النجاسات،ص ۸۵،م ۴٫ ۱۸- و ۱۹- و ۲۰- تحریر الوسیله،ج ۱،القول فى احکام الجنب،ص ۳۸ و ۳۹٫ ۲۱- مجمع المسائل،ج ۱،ص ۱۵۷،س ۱۱۶٫ ۲۲- توضیح المسائل،م ۹۱۵٫ ۲۳- مجمع المسائل،ج ۲،ص ۱۵۲،س ۹۶٫ ۲۴- اجوبه الاستفتائات،ج ۱،ص ۱۲۹،س ۴۳۰٫ ۲۵- توضیح المسائل،م ۹۰۶٫ ۲۶- جامع المسائل،ج ۱،ص ۹۰،س ۲۸۷٫ ۲۷- مجمع المسائل،ج ۱،ص ۱۵۵،س ۱۰۷٫ ۲۸- جامع المسائل،ج ۱،ص ۹۵،س ۳۰۷٫ ۲۹- اجوبه الاستفتائات،ج ۱ ص ۱۲۲،س ۴۱۰٫

متن مسائل ، مطابق با فتوای حضرت امام قدس سره می باشد ، فتوای سایر مراجع عظام با ذکر نام مشخص شده اند. اقتباس مسائل ، از سایت مؤسسه عمران مساجد ، تحت اشراف حجه الاسلا م و المسلمین آقای قرائتی است.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.